Skip links

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, İpek Dms Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz,

 • Veri Sorumlusuna yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası,
 • Veri Sorumlusunun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin kurumsal güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi,
 • İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi, işe giriş olasılığınız belirdiği takdirde yoklama kaçağı olup olmadığınız bilgisinin değerlendirilmesi,
 • Veri Sorumlusuna iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi ve bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması;
 • İş başvurularının arşivlenmesi,

Amacıyla veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek işlenir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, İpek Dms Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş web sitesi, mülakat, iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, insan kaynakları ajansları, elden özgeçmişi iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

 1. 6698 sayılı Kanun Gereğince Sayılan Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Güzelyurt Mah. 5746 Sok. No:45/A 45030 Yunusemre/Manisa” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya talebinizin imzalı bir suretini cengiz@ipekdijital.com mail adresimize imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

 Talebinizin kişisel veri iletilmesini gerektiren bir talep olması durumunda veri güvenliğinin sağlanması açısından kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilecektir. KVKK’ nın 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu/ İşveren

İpek Dms Basım Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Adres: Güzelyurt Mah. 5746 Sok. No:45/A 45030 Yunusemre/Manisa

Tel.0236 236 17 80/ 236 16 68

E-mail: muhasebe1@ipekdijital.com

cengiz@ipekdijital.com