Skip links

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ- İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu “İpek Dms Basım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.” (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı – Dış Hizmet Sağlayıcı Ve Tüzel Kişi Tedarikçi – İş Ortağı – Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerine İlişkin;

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi;
Ad, Soyad, TC Kimlik No, imza, kaşe
İletişim Verisi;
E-posta adresi, adres ve telefon numarası, işyeri adı, işyeri adresi
Finansal Veri;
Banka hesap bilgileri
Çalışma Verisi;
Meslek bilgileri, unvanı
Görsel ve İşitsel Veri;
Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA SEBEPLERİ VE YÖNTEMLERİ

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, finansal verileriniz, imza verileriniz ve görsel/işitsel verileriniz oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından;

 • Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirilebilmesi,
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri finansal durum sorgulamasının yapılması,
 • Toplu ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Çek takibinin yapılması ve iade edilecek çeklerin bildirilmesi,
 • Cari hesap kartında müşterilere ait form tasarımları oluşturulması,
 • Cari hesap açılması,
 • Müşterilere ait cari hesap bilgilerini üst yönetim ile paylaşılması,

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ile Yurtdışında bulunan e-mail sunucuları aracılığıyla bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Aydınlatma Metninde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına,

 • Şirketimizin hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla,
 • Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla,
 • İş ilişkisi içerisinde bulunulan firmalar ile birlikte gerçekleştirilen teklif, sipariş ve ödeme de dahil olmak üzere finansal süreçlerin yürütülmesi ve Şirket içi kontrollerinin sağlanması amacıyla ilgili firmalarla,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına,
 • Şirket ile gerçekleştirdiğiniz e-mail yazışmaları vasıtasıyla e-mail sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Yurtdışında bulunan e-mail hesap sağlayıcısına ve
 • Fiziksel mekan güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili Bölge Jandarma Komutanlığı’na

aktarılabilmektedir.

KANUN GEREĞİNCE YASAL HAKLARINIZ:

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Güzelyurt Mah. 5746 Sok. No:45/A 45030 Yunusemre/Manisa” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya talebinizin imzalı bir suretini cengiz@ipekdijital.com mail adresimize imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

 Talebinizin kişisel veri iletilmesini gerektiren bir talep olması durumunda veri güvenliğinin sağlanması açısından kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilecektir. KVKK’ nın 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu/ İşveren

İpek Dms Basım Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Adres: Güzelyurt Mah. 5746 Sok. No:45/A 45030 Yunusemre/Manisa

Tel.0236 236 17 80/ 236 16 68

E-mail: muhasebe1@ipekdijital.com

cengiz@ipekdijital.com